Strona została zaktualizowana
w dniu 20 lutego 2017 rokujursza genealogia kresy oszmiański

Herb "Przyjaciel" - prawdopodobny herb oszmiańskiej linii Skirmont-Jurszów.

jursza genealogia kresy oszmiański jursza genealogia kresy oszmiański jursza genealogia kresy oszmiański

Herb "Pobóg", herb "Ślepowron" i herb "Syrokomla" - inne herby, którymi posługiwał się ród Jurszów.INFORMACJA O RODZINIE
SKIRMONT - JURSZA


Przedmowa


Jursza czyli Jurszycz nazwisko litewskiego pochodzenia, tak samo jak Aboksza, Baksza, Bartosza, Beksza, Bowksza, Bowsza, Bogsza, Boksza, Borejsza, Borsza, Buksza, Bysza, Ciemiesza, Cisza, Ciuksza, Dauksza, Dzikusza, Dobysza, Dowksza, Dopsza, Dorsza, Duksza, Dymsza, Girsza, Golsza, Grusza, Joksza, Juksza, Jodsza, Jusza, Jawojsza, Jawsza, Jarosza, Karsza, Kasza, Kwasza, Kełpsza, Kirsza, Kłujsza, Kopsza, Korejsza, Krepsza, Krywsza, Krusza, Kuksza, Kulesza, Kumejsza, Kurejsza, Lewsza, Lepesza, Liksza, Lupsza, Łuksza, Medeksza, Maciesza, Mikosza, Miksza, Milejsza, Milisza, Moksza, Miaciesza, Narwojsza, Narejsza, Nariwosza, Olesza, Ostasza, Pawsza, Pakosza, Peksza, Poliksza, Proksza, Pulsza, Ragojsza, Radosza, Ramsza, Ratsza, Rymsza, Rekosza, Rojsza, Ruksza, Swetosza, Susza, Trabsza, Tudowsza, Tysza, Walejsza, Wałusza, Warsza, Wersza, Widejsza, Wirpsza, Zawisza...

Znana jest „kijowska” i lidzka linia Jurszów h. Przyjaciel (od 1431 r.), oszmiańska linia (od 1528 r.), ejszyska linia (od 1528 r.) i miednicka linia (od 1528 r.). Znany jest Stanko Hankowicz Jursza 1 h. Przyjaciel – stronnik Swidrygajły, starosta łucki (1431), potem bracławski, wojewoda kijowski (1437-1438). Zgodnie ze Słownikiem geograficznym Królestwa Polskiego: „Posiadłości tego Jurszy odziedziczył syn Iwan czyli Iwaszko Jurszyn, namiestnik włodzimirski (1488). Jurszyn miał tylko jedną córkę, którą pojął za żonę Olechno Monwid Dorogostajski.”
1 Uwaga! Razem z tym Kojałowicz podaje tę osobę jako Juraha h. Poraj: „Gedrojć Juria, albo Jurcha, ... starosta Łucki ... po porażce Świdygiełła pod Oszmianą, którego stronę trzymał, wzięty w niewolę, osiadł w Oszmiańskim...”
Źródła
• Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, Warszawa 1884, t. 3, s. 63 (zobacz Hermanówka); t. 4, s. 75; t. 7, s. 356 (zobacz Obuchów); t. 11/3, s. 347; t. 13, s. 141 (zobacz Wasylów); t. 14, s. 174, 690; t. 15/2, s. 279
• А. Lewicki «Powstanie Swidrygajły», Kraków 1892, s. 100
• Boniecki, t. 9, s. 119
• W. Uruski, Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, 1994, s. 126
• Noty, Karamzin, t. 5, s. 356
• Polska encyklopedia szlachecka, t. VI, s. 229
• Энциклопедический словарь Брокгауза-Эфрона, Санкт-Петербург-1900, т. 24, с. 112-113
• Kojałowicz „Herbarz rycerstwa litewskiego”


W 1798 r. pokazana lidzka (par. bieniakońska, ejszyska, ossowska, solecznicka, zabłocka, żyrmuńska) linia Jurszów h. Ślepowron.
Źródło:
• Czesław Malewski, Rody szlacheckie na Litwie w XIX wieku. Powiat lidzki, Wilno 2005


Mamy na uwadze, że rodzina Jurszów pieczętowała się herbami: Pobóg, Przyjaciel, Syrokomla, Ślepowron.
Źródło:
• Tadeusz Gajl, Herby szlacheckie Rzeczypospolitej obojga narodów, Gdańsk 2003Oszmiańscy Jurszowie


Ród Jurszów spokrewniony z rodami Akincza, Aleksandrowicz, Bezmen, Bortkiewicz, Bujko, Butkiewicz, Chwedkiewicz, Ciechanowicz, Galas, Golgin, Grakowicz, Daszkiewicz, Dokurno, Dubicki, Dziczkaniec, Janowicz, Jazowit, Juszkiewicz, Kołyszko, Komar, Krepsztul, Kuczewski, Kudzma, Łango, Lisowski, Łobaczewski, Łowcel, Misiura, Offan, Okołow, Paszel, Połujański, Rojtman, Rozwadowski, Rzekeć, Sadowski, Skarżyński, Stankiewicz, Stypałkowski, Świrski, Tołoczko, Tomkiewicz, Wasilewski, Wialbut, Wilkaniec, Wychowałek, Żdanowicz, Żurawski.9.06.1590 г. в актовую книгу № 14589 внесено донесение возных Яна Матеевича и Миколая Петровича, что они положили лист упоминальный «у светлицы, на столе» в имении Кортяны воеводы полоцкого Миколая Монвида Дорогостайского и его жены Ганны Лавр(ентьевны ?) Войнянки, «при бытности на тот час урядника кортянского Яна Пловацкого»; по жалобе земянина Петра Петр(овича ?) Адамковича. «просечи о учинене справедливости с подданных его из имения Хвалонского збеглых» (17 душ). Когда они, возные, с понятыми и потерпевшим Адамковичем прибыли в Кортянский двор в назначенный урядником Пловацким день, «вжо по полудню во дву годинах», опоздавши на несколько часов по случаю распутицы и отсутствия перевоза на реке Минь, урядник Пловацкий заявил Адамковичу, что он «справедливости учинити не может» потому, что он (Адамкович), «не в час приехал». В тот же день внесено донесение тех же возных, что они положили упоминальный лист в им. Плунгянском того же Миколая Монвида Дорогостайского, по жалобе на него того же земянина (Адамовича), «просечи о учинении справедливости с подданных збеглых из имения его Хвалонского» (15 душ), и затем, когда они, возные, с понятыми явились в Плонгянский двор в назначенный урядником этого двора Матеем Дановичем Юршей срок «праву к учинению справедливости с тых подданных», то урядник этот сказал им, что теперь он не может учинить им справедливости, так как по случаю разлива рек, ни беглые крестьяне, ни войт и лавники не могут прибыть к разбирательству этого дела, и потому назначен другой срок.

Źródło:
Опись документов Виленского Центрального Архива древних актовых книг, выпуск II. Акты Россиенского земского суда за 1588-1591 гг., Вильно, 1903


Generacja 1

-- 1/х bojaryn N Jursza alias Jurszycz

Generacja 2

2/1 Maciej (ur. do 1507, wsp. 1551-1567, w 1567 «już jest stary», Tereniszki, Pogiry, Dajnowa, Klewica, Miedniki, żona – Hanna Stańkowiczówna, f. Bieniakone, rodzice żony – Mikołaj S. & NN)

3/1 Juchno

5/1 Dominik (wsp. 1552-60, Miedniki, Dajnowa, Pogiry, Dowbuciszki, żona – Katarzyna Steckówna)

В Литовской Метрике (ЛМ) в 1560 г. зафиксирована «Узгода» между виленским земянином Домиником Юршичем, его женой Катериной и Томашем Петровичем, который был должен Доминику 14 коп грош литовских /НИАБ, КМФ-18-1-256, с. 528/. В ЛМ 1562-1565 гг. в привязке к сеножатям у села Каменный Лог упоминаются небожчик Петр Веселовский, его «родной» Мацей Юршич; маршалок гродский, староста медницкий и могилевский Виктор Волович, Станислав Мацеевич Полиский, Доминик Юршич /НИАБ, КМФ-18-1-260, с. 531/.
В 1562 г. в Литовской Метрике зафиксирована «исповедь» земянина Доминика Юршича перед виленским наместником Станиславом Гамшеем. Речь идёт о случившемся в прошлый понедельник 14 декабря пожаре в медницком имении, о «сгоревших хоромах со всеми забудовами, о сгоревших грошах, серебре, золоте, зброе и вещах от малой до великой и всей другой утраченной движимости». Перечисляются уничтоженные огнём документы: 1) Лист брата Юхно Юршича на части его медницкого имения с хоромами и забудовами, на земли в Теренишках, купленные навечно за 40 коп грош литовских; 2) Лист купчий на человека Станеля Симоновича с детьми и землёю от земянина гродского Павла Яновича за 10 коп грош литовских; 3) Лист Яна Мацеевича Юршича на все части его земли в Медницах, купленные за 5 коп грош лит.; 4) Лист от Бартломея Яновича на земли Павла Мацеевича в Медницах, купленные за 4 коп грош лит.; 5) Лист от Станислава Заяша на земли пестовские, попелевские, половину поля Витьковщины и другое поле портиновское и сеножати, купленные за 6 коп грош лит.; 6) Лист заставный от Балицера Януковича на человека Марцинеля Андреевича за 5 коп грош лит.; 7) Лист заставный от Станислава Яновича на человека Петра Коваля за 3 коп грош лит.; 8) Лист заставный от Преслава Александровича «на селище петовское и на сеножати … с коровиною» за 2 коп. грош лит.; 9) Лист заставный от Павла Мацеевича на сеножати за 40 коп грош лит.; 10) Лист заставный от Павла Мацеевича, данный Бартломею Яновичу на землю в Медницах за 5 коп грош лит. и находившийся у Доминика на хранении; 11) Лист на человека прихожего Мацеца Романовича, жену и детей за 3 коп грош лит.; 12) Лист продажный Лукаша Полляха и парубка Анеля Ключича за 3 коп грош лит.; 13) Квит на замену нив, прудов, сеножатей со Станиславом Заяшем; 14) Квит, «что менял с Мацеем Юршичем на дворец хржоновский и на земли в двух местах в Теренишках»; 15) Квит от детей небожчика пана Веселовского на замену земель, лесов и сеножатей; 16) Лист «из града воеводства виленского данный земянину гродскому Щасному Яновичу на подание к пени и реестр попис всей недвижимости и имения Юрея Станиславовича Палиского; 17) Лист Станислава Ивашковича о «забрании земли и сеножатей его Домаса Петровича Черепка» и много других листов погорело /НИАБ, КМФ-318-1-260, с. 409/
В 1562 г. боярин гродский Доминик Юршич вызвал в суд Мацеевую Миколаевую Зофию Томковну. Речь идет о том, что в 1562 г. небожчик Мацей Юрша отдолжил у Доминика 20 коп грош литовских, в подтверждение чего был предъявлен лист за четырьмя печатями. Мацеевая Зофия долг отдавать не желала и речь шла о разделе имения на две части /НИАБ, КМФ-318-1-260, с. 389/

6/1 Krzysztof (wsp. 1528, Dwór Miedniki, wsp. 1549-1554, Dowbuciszki, Kamień-Charecki, testament od 8.06.1555, zmarł do 18.07.1555, żona – Zofia Janowiczówna 1, wsp. 1549-1562, rodzice żony – Bogusz J. & NN)
1- Drugi mąż Zofii Wojciech Igabryjałowicz, zmarł do 1565.

В Литовской Метрике за 1565г. зафиксировано право продажное на недвижимость от Зофии Богушовны Миколаю Андреевичу. Зофия свидетельствовала перед виленским наместником Станиславом Гамшеем, что первый муж ее небожчик Криштоф Юршич купил недвижимость у Полуяновича. Позднее Зофией со вторым мужем, небожчиком Войтехом Игабрияловичем, там же были докуплены земли у Мацея Ма(р)циновича и у Марцина … После смерти Войтеха «дворец с пашнями и непашнями, с навозами, лесами и сеножатями» был записан правом заставным за 40 коп грош литовских городскому земянину Антону Сехождскому, а позднее продана ему же в навечно за 70 коп грош литовских. Здесь же упоминаются земли купленные у Мацея Юршича /НИАБ, КМФ-18-1-260, с. 871/.

7/1 Malcher 1 (ur. do 1515, wsp. 1532, Dowbuciszki, Merecz, zm. do 1539; żona – Nastasija Aleksandrowiczówna 2, ślub do 1535, wsp. 1555, rodzice żony – Mikołaj A. & NN)
1 участник войны 1535-36г. в Стародубе, где, вероятно, и погиб, его «частка» перешла брату Юрею.
2 drugi mąż Nastasii Rafał Czubiński, wsp. 1555

8/1 Jurej (wsp. 1555-1559, f. Dowbuciszki pod Dziewieniszkami)

Generacja 3

9/2 Jan, syn Macieja (wsp. 1526-1565, Tereniszki, Pogiry, Dajnowa, Jurszany, Klewica, Dowbuciszki, w 1558. «zbity» w Dziewieniszkach, żona – Barbara Stankiewiczówna, wsp. 1559-1560, f. żony Bieniakonie, rodzice żony – Mikołaj S. & NN)

В 1562 г. Ян Юршич урядник медницкого замка у писаря гродского и державцы медницкого пана Марцина Ивановича. В Литовской метрике зафиксирована исповедь ключника виленского пана Яна Семеновича Зарецкого о том, что урядник медницкий Ян Юршич по указанию своего пана «с людьми, помощниками и наймитами гвалтом наехал на сеножати под Медниками, которые были в заставе от земянина повета Эйшишского Станислава Станилевича Белевича, и силой без причины посадил молодцов и работников пана Зарецкого в медницкий замок /НИАБ, КМФ-18-1-260, с. 288/.

/2 N, córka Macieja (ur. dо 1537, wsp. 1552, w 1557 już matrona)

/2 Hanna (ur. po 1543, wsp. 1552-1557, Tereniszki, Pogiry, Dajnowa, Klewica, Miedniki)

10/2 Paweł (wsp. 1556-1557-1567, Dołbuciszki, Tereniszki, Pogiry, Dajnowa, Klewica, Miedniki-Chrszczonowskie; żona – Zofia Wialbutowiczówna, wsp. 1558, rodzice żony – Sebastyan W. & NN)

11/5 Jurej, pasierb Dominika (wsp. 1560)

/6 potomstwo Krzysztofa zmarło do 1555

12/7 Kasper, syn Malchera (ur. 1535/1536, wsp. 1555-1559, Dowbuciszki)

Generacja 4

13/9 Paweł, syn Jana

14/9 Bartłomiej (wsp. 1560-1567, Skirmunciszki)

16/9 Stanisław (wsp. 1560)

18/9 Szczasny (wsp. 1552, «сестрженец» Jana Tomkowicza)

В Литовскую Метрику за 1560-1562 гг. внесена «Справа боярина Щастного Юршича и боярина Павла Юршича». Щасный заявляет о том, что его родные братья Станислав и Бартломей Юршичи «гвалтовне, пользуясь неполнолетием Щасного, продали Павлу Матеевичу и его жене Юршичам засеянные пашни и сеножати имения Довбутишки под Дзевянишками, доставшиеся им троим от дядков Мацея, Юхны и Доминика Юршичов». Станислав и Бартломей в свою очередь утверждали, что «продали земли свои, а не брата нашего». Тут же уп. Криштоф Юршич и Каспар Малхерович Юршич /НИАБ, КМФ-18-1-256, с. 632/.

Generacja 5

20/ ? Ioachim (wsp. 1583, Jurszany)

22/14 Мatys, syn Bartłomieja (wsp. 1583-1593, Jurszany)

24/14 Krzysztof (wsp. 1593, Jurszany)

26/ ? Dominik (wsp. 1567-1606, Jurszany)

Некоторые события из древних актов:

- 8.10.1526 – договор замены «грунтов Даневича при границе Сургунской» между паном Яном Юршей и паном Крепштулем. Ошмянский комприссарский суд /НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 781/.

- 17.08.1575– договор замены «грунтов Теренишских» между Домиником Юршей и Миколаем Гуторкой.; уп. Тылушки в повете Виленском. Документ актирован ОГС 7.05.1576 /НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 796/.

- 27.09.1583 – договора замены на земли «межовские, скокриновские, киюдзишские в грунтах Татаришек» между Яхимом и Матысом Юршами, Войцехом Скирмонтом, Яном Мерло и другими /НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 792/.

- 18.10.1593 – договор замены между панами Матысом и Криштофом Бартломеевичами Юршами, Миколаем и Балцером Скирмонтами, иезуитами и другими земель в грунтах Теренишек /НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 775/.Ponieważ nie było wystarczająco dużo danych, aby podłączyć poprzednią linię należy więc w tym momencie rozpocząć nowe odliczanie.


Wywód familii urodzonych Jurszów z dnia 18.12.1819 (w Wilnie)Generacja 1

40/  ? Symon=Jan Skirmont-Jursza 1 h. ? (ur. ok. 1640, f. Jurszany pod Cudzieniszkami, zm. ok. 1699, żona – Dorota N)

1 Przydomek Skirmont ta linia Jurszów używała tylko w latach 1650-1800. Herb urodzonych Jurszów w Wywodzie z roku 1819 r. nie został podany. Zaznaczam, że rodzina Skirmunt należy do herbu Przyjaciel III.
Symon=Jan Skirmont Jursza pozostawił synom na zawsze i niepodzielnie posiadłość Jurszany. /LVIA, f. 391-1-914, s. 54 v/
16.04.1672 w Oszmianie aktykowano prawo wieczyste na niwy grunta uroczyszcza Kalita od j/pp Symona i Doroty Jurszów j/p Stefanowi Kozłowskiemu /НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 755/
12.12.1699 – dekret oszmiańskiego sądu grodzkiego (OGS) w sprawie Symona ojca, Franciszka i Gabryela synów ze Skirmont Jurszów „o zbicie niesłusznie i grabież nieustanną z uur. Eustachym i Izabellą z Jurewiczów Kozłowskimi i Aleksandrem Jurewiczem” /LVIA, f. 391-1-914, s. 54/

Generacja 2 

42/40  Franciszek 1, syn Symona (ur. do 1675, zm.1700, k. Murowana Oszmianka, żona – szlachta Barbara Krepsztulanka 2, ur. ok. 1677, zm. ok. 1742-1759, Merliszki)

1 Testament Franciszka Jurszy spisany na f. Merliszki 18.08.1700 lub 1708 ?, aktykowany oszmiańskim sądzie grodzkim (OGS) 1.09.1708. Testament podpisali j/pp Jakób Niekraszewicz, Symon Starosielski i Władysław=Antoni Gorbotowski; opiekunami w testamencie zostali wyznaczeni j/pp chorąży derpski Michał Naramowski i Franciszek Krepsztul. /НИАБ, ф. 1732-1-1, с. 847/
2 Drugi mąż Barbary Bonifacy Jurewicz-Jodko

43/40  Gabriel 1 (ur. do 1680, zm. do 1736, Skirmunciszki, Jurszany)

1 29 września 1716 r. j/p Dominik Krepsztul zapisał w wieczyste użytkowanie połowę posiadłości Jurszany j/p Gabrielowi Skirmont - Jurszy. Dokument aktykowany OGS 17.07.1717. /НИАБ, ф. 1732-1-36, фолиант 770/

Generacja 3 

48/42  Kazimierz 1, syn Franciszeka (ur. do 1699, zm. 1736, Szłapakowszczyzna, zach. k. Narwiliszki)

1 Testament Kazimierza Jurszy sporządzony w Szczepanowiczach 26.03.1733, aktykowany w OGS 7.05.1736. Testament podpisali j/pp Marcin Juraha, Jan Szczepanowicz i Piotr Łastowski; podał do OGS j/p Józef Jurewicz-Jodko /НИАБ, ф. 1732-1-5, с. 400/

49/43  Antoni, syn Gabriela (ur. do 1711, zm. 1741)

50/43  Piotr 1 (ur. do 1715, zm. do 1769, żona – szlachta Marianna Świrska, ur. do 1715, Pogiry, Świrszczyzna, Kozłowszczyzna, rodzice żony – Jerzy Ś. & Marianna Raczko)

1 - 10.11.1736 Piotr Jursza wspomniany w sprawie j/p Bazyla Pałaskiego przeciwko jurszańskiej szlachcie /НИАБ, ф. 1732-1-43, с. 1009/.
- 5.12. 1737 –pozew do sądu w sprawie o zgarnięcie przez panów Tomasza Ojstachowicza (ojciec), Jerzego i Dominika (synów) Kozłowskich «gruntów z majątku Jurszany» j/pp Jurszów /НИАБ, ф. 1732-1-12, с. 261/.
- 23.04.1739 OGS aktykował zapis od j/p Piotra Jurszy jego żonie Mariannie z d. Świrskiej 600 złp., ½ części f. Jurszany i ½ części swoich ruchomości /НИАБ, ф. 1732-1-36, фол. 316-317/.
- 20.01.1741 – dekret w sprawie j/p Bonifacego Jurewicza-Jodki i jego żony Barbary z d. Krepsztul (I v. Franciszkowa Jurszowa) przeciwko j/pp Piotrowi i jego małżonce, Antoniemu, Jerzemu i Józefowi Skirmont – Jurszom. Sprawa była wniesiona już 20 sierpnia 1740 roku, ale potem odłożona. /НИАБ, ф. 1732-1-44, с. 298/.
-- 15.03.1747 Eleonora z d. Gurska - I v. Michałowa Sawicka - obecnie Aleksandrowa Łucznicka i jej rodzeństwo Jan, Jerzy, Marianna i Tekla Sawiccy wnieśli pozew do OGS przeciwko Symonowi i Kazimierzowi Sawickim, Piotrowi, Jerzemu i Józefowi Jurszom /НИАБ, ф. 1732-1-144, с. 102/.
- 8.07.1747 i 15.03.1749 j/p Piotr Skirmont-Jursza, jego małżonka (Marianna z d. Świrska) i książę Maciej Świrski wnieśli pozew do OGS przeciwko „kryminalistom” Franciszkowi Kodź, Marcinowi Juraha, Tomaszowi Juraha, Janowi Mackiewiczowi i Konstantemu Mackiewiczowi /НИАБ, ф. 1732-1-132, с. 106; ф.1732-1-144, с. 78/.
- 9.10.1754 Piotr Jursza i jego małżonka Marianna z d. Świrska wspomniany w testamencie Macieja Świrskiego (starszy brat żony Piotra) /НИАБ, ф. 1732-1-5, с. 867/.
- 20.03.1755 – Forum OGS w sprawie jurszańskiej szlachty przeciwko jezuitom z Kamiennego Łogu.
- w sierpniu 1755 j/p Jerzy Samiszcza wnosi pozew do OGS przeciwko j/p Mariannie z d. Suroż Świrskiej, j/pp Piotrowi i Mariannie z d. Świrskiej Jurszom, j/pp Janowi i Iohannie Boguckim, j/pp Józefowi i Jerzemu Jurszom, j/pp Bartłomiejowi, Dominikowi, Kazimierzowi i Antoniemu Krepsztulom, j/pp Janowi i Antoniemu Walentynowiczom, j/p Antoniemu Kozłowskiemu, j/p Janowi Brzozowskiemu, j/p Andrzejowi Wnukowiczowi, podczaszemu smoleńskiemu i j/p Józefowi Burzyńskiemu; spór dotyczył Pogir. /НИАБ, ф. 1732-1-134/.
- 1758 – j/pp Józef (ojciec), Aleksander, Antoni, Mateusz, Maciej i Wiktoria Stankowscy, j/pp Piotr, Jerzy i Józef Jurszowie, bracia j/pp Antoni, Bartłomiej i Józef Jasiewiczowie wnieśli pozew do OGS przeciwko j/pp Iohannie z d. Taszlińskiej żonie Bartłomieja Łokucijewskiego i jej dzieciom: Andrzejowi, Antoniemu, Teodorowi i Felicjannie Łokucijewskim; spór dotyczył f. Kleje /НИАБ, ф. 1732-1-136, с. 52, 97; ф. 1732-1-137, с. 53).

52/43  Jerzy 1(ur. do 1721, zm. 1758, Cudzieniszki)

1 – W listopadzie 1758 roku został postrzelony przez jurszańskiego szlachcica Józefa Suroża, na podstawie testamentu sporządzonego 30.11.1758, aktykowanego przez OGS 5.12.1758, Jerzy został pochowany w Cudzieniszkach. Zapisał dziedziczny majątek Jurszyszki-Skirmonciszki swojemu młodszemu bratu Józefowi /НИАБ, ф. 1732-1-5, с. 1018/.
- 12.01.1759 OGS aktykował «Pilność» w sprawie j/p Józefa Suroża i j/pp Jurszów /НИАБ, ф. 1732-1-36, фол. 624/.
- 1759 - OGS aktykował potwierdzenie «postrzelenia zmarłego pana Jerzego Jurszy przez pana Józefa Suroża», otrzymane od panów Jurszów /НИАБ, ф. 1732-1-36, фол. 634/
- 20.01.1759 j/pp Iohanna z d. Taszlińska i jej synowie Andrzej, Antoni i Teodor Łokucijewscy wnieśli pozew do OGS przeciwko j/pp Józefowi (ojciec), Aleksandrowi, Antoniemu, Mateuszowi i Wiktorii Stankowskim, j/pp Piotrowi i Józefowi Jurszom, j/pp Antoniemu, Bartłomiejowi i Józefowi Jasiewiczom /НИАБ, ф. 1732-1-136, с. 76/
- 20.11.1759 OGS aktykował pokwitowanie sprzedaży na część majątku Boltup zа 400 złp. dany j/p Gizbertowi przez j/p Jurszę /НИАБ, ф. 1732-1-36, фол. 652/
- 7.04.1760 OGS aktykował zapis zrzeczenia się majątku Кleje dane j/pp Jurszom przez j/p Teodora Łokucijewskiego /НИАБ, ф. 1732-1-36, фол. 654/
- 14.11.1760 ksiądz Jan Kierzon, pleban gieranonski wniósł pozew do OGS przeciwko j/pp Józefowi i jego synom Stankowskim, j/pp Piotrowi i Józefowi Jurszom, j/pp braciom Jasiewiczom, Ioannie i jej synom Łokucijewskim /НИАБ, ф. 1732-1-137, с. 120/

53/43  Józef 1 (ur. 1719, zm. 1789, Jurszany, k. Cudzieniszki; żona – szlachta Anna Krepsztulanka 2, ur. 1730, zm. 1803, rodzice żony - prawdopodobnie Michał Krepstul & Suzanna Chomska)

1 – 10.02.1767 – OGS aktykował «Dowód pozwu» wniesiony oprzez j/p Bieńkuńskiego przeciwko j/p Dominikowi Kozłowskiemu z żoną, Józefowi Jurszy z potomstwem „w Boga zeszłego” Jerzego Jurszy; wspomniane ff. Jurszany i Szłapakowszczyzna /НИАБ, ф. 1732-1-60, с. 198/.
- 3.03.1769 – sprawa j/pp Józefa i jego bratanków Mateusza, Stanisława i Michała Jurszów przeciwko wileńskim jezuitom na gruntach Kamiennego Łogu z roszczeniem o 10 000 złp. /НИАБ, ф. 1732-1-60, с. 810/.
- 1769 – j/pp Józef Jursza, Jan Sciawid, Malcher Wnukowicz, Jan i Maciej Brzozowscy, Jan Bogucki, Stanisław Brzozowski, Andrzej Wnukowicz, Iohanna z d. Wnukowicz Kołyszkowa, Jan i Rachela z d. Wnukowicz Walentynowiczowie, Antoni i Piotr Hermanowie, Andrzej i Maciej Duszewscy, Katarzyna z d. Duszewska Dokurnowa, Adam Dokurno wnieśli pozew do OGS przeciwko Antoniemu Deszpot-Zenowiczowi, podkomorzemu województwa połockiego /НИАБ, ф. 1776-1-47, лист 223/.
- 28.11.1769 i 6.10.1772 – wspomniane procesy jurszańskiej szlachty przeciwko jezuitom z Kamiennego Łogu
- 1777 – sprawa j/pp Józefa i Anny z d. Krepsztul Jurszów przeciwko wj/p Mariannie z d. Nagurskiej (matka) i jej synom Antoniemu (sędziemu oszmiańskiemu) i Ignacemu (podkomorzemu oszmiańskiemu) Ważyńskim /НИАБ, ф. 1776-1-52, л. 405/.
- 1777 – proces j/pp Józefa i Anny z d. Krepsztul Jurszów oraz ich bratanków Mateusza, Stanisława i Michała Jurszów przeciwko j/pp Bartłomiejowi, Dominikowi, Kazimierzowi i Antoniemu Krepsztulom, j/pp Jerzemu (wujek) i Mateuszowi (jego bratanek) Kozłowskim /НИАБ, ф. 1776-1-52, л. 551/.
- 1783 – sprawa j/pp Stefana Wereszczaki i NN przeciwko j/pp Józefowi Jurszy, Janowi Sciawidowi, Janowi, Andrzejowi i Maciejowi Brzozowskim, Iohannie Kołyszkowej, Antoniemu i Piotrowi Hermanom, Janowi Boguckiemu, Janowi i Racheli Walentynowiczom, Adamowi Dokurno, Macieja Duszewskiemu, Katarzynie z d. Duszewskiej (I v. Dokurnowej) Dziekońskiej /НИАБ, ф. 1776-1-55, л. 262/.
- 30.01.1787 podczaszy województwa nowogrodzkiego w/p Stefan Wereszczaka wniósł do oszmiańskiego ziemskiego sądu (OZS) pozew przeciwko j/pp Józefowi Jurszy, Symonowi i Katarzynie z d. Duszewskiej Dokurnom, Maciejowi Duszewskiemu i jego potomstwu /НИАБ, ф. 1776-1-57, с. 102/.
- 9.07.1787 – OGS aktykował manifest j/pp Józefa i Anny z d. Krepsztul Jurszów na zięcia j/p Mateusza Wilkańca /НИАБ, ф. 1732-1-88, с. 87/.
2 1791 – j/p Anna z d. Krepsztul Jurszowa wniosła do OGS manifest przeciwko opiekunom: komorniczemu oszmiańskiemu Józefowi Zabłockiemu i skarbnikowi oszmiańskiemu w/p Feliksowi Bieńkuńskiemu /НИАБ, ф. 1732-1-85, с. 169/.
- 1791 j/p Anna z d. Krepsztul Jurszowa wniosła do OGS manifest przeciwko swojemu zięciowi j/p Damazemu Dokurno; wspomniane ff. Jurszyszki i Skirmonciszki /НИАБ, ф. 1732-1-85, с. 170/.

54/  ? Anna Skirmont-Jursza 1, córka Gabriela ? (ur. do 1721, mąż – szlachta Samuel Krepsztul; rodzice męża – Felicjan K. & Katarzyna Kodź)

1 – 7.11.1764 – wspomniani j/pp Samuel i Anna z d. Jursza Krepsztulowie w prawie wiecznym na «grunty Bieliczej góry pod Murowaną Oszmianką» wydanym j/p Kazimierzowi Sawickiemu przez j/pp Bortkiewiczów /НИАБ, ф. 1732-1-6, с. 1340/.

Generacja 4 

60/50  Mateusz 1, syn Piotra (ur. 1735, zm. 1806, f. Jurszany par. Cudzieniszki, żona – szlachta Ludowika Okołłowna ?, ur. 1745, wsp. 1795, rodzice Ludowiki – Mateusz Okołłow & Teresa Gan)

1 – 30.12.1778 – sprawa j/pp Michała i Racheli Bieńkuńskich przeciwko j/pp Malcherowi Wnukowiczowi, Janowi i Iohannie Kołyszkom, Janowi i Racheli Walentynowiczom, Antoniemu i Piotrowi Hermanom, Janowi, Andrzejowi i Maciejowi Brzozowskim, Janowi Boguckiemu, Tomaszowi Sciawidowi, Janowi Sciawidowi, Mateuszowi Jurszy, Maciejowi Duszewskiemu, Adamowi Dokurno, Annie z d. Jursza Samuelowej Krepsztulowej i jej synom Jerzemu i drugiemu; Janowi, Symonowi i Tadeuszowi Baranowiczom /НИАБ, ф. 1776-1-54, с. 52/.
- 5.03.1795 j/pp Mateusz i Józef Jursza przedstawili w OGS testament zmarłego j/p Bartłomieja Krepsztula, w którym prawo do f. Jurszany zostało zapisane na nieletniego j/p Adama Krepsztula /НИАБ, ф. 1732-1-59, с. 310/.
- 14.07.1795 – potwierdzenie przez OGS przekazania od dnia 3.04.1790 w posiadanie praw do f. Jurszyszki-Skirmunciszki przez j/pp małżonków Mateusza i Felicjanny z d. Jursza Wilkańców j/pp Bartłomiejowi i Kazimierzowi Krepsztulom i w związku ze śmiercią tych ostatnich j/p Adamowi Krepsztulowi, a także od dnia 25.06.1795 przez j/pp Mateusza i Ludwiki (rodziców), Józefa (syna) Jurszów j/p Adamowi Krepsztulowi /НИАБ, ф. 1732-1-59, с. 524/.

62/50  Stanisław (ur. do 1749, zm. 1786, f. Jurszany, k. Cudzieniszki)

63/50  Michał (ur. 1744, zm. 1804, f. Szłapakowszczyzna, k. Cudzieniszki)

/53  Felicianna 1, córka Józefa (ur. do 1766, wsp. 1790, mąż – szlachta Mateusz Wilkaniec z par. Ejszyszki, ślub 26.11.1786, Jurszany, k. Cudzieniszki, świadkowie - j/pp Antoni Markowski i Tymofeus Wilkaniec; wsp. 1790)

1 13.12.1786 – potwierdzenie przez OGS przekazania od dnia 5.12.1786 w posiadanie praw darowizny połowy folwarku Jurszyszki – Skirmunciszki przez j/pp małżonków Józefa i Annę z d. Krepsztul Jurszów na rzecz zięcia Mateusza i córki Felicianny z d. Jursza Wilkańców /НИАБ, ф. 1732-1-59, с. 198/.


/53  Franciszka 1 (ur. do 1765, Jurszany, zm. 13.04.1786, mąż – szlachta Andrzej Golgin, ur. około 1765, Golginiszki, ślub 20.06.1784, Jurszany, k. Cudzieniszki; świadkowie - j/pp Jan Borkiewicz i Kazimierz Muczański; zm. 19.10.1826, Naskańce, k. Taboryszki; rodzice męża - Jan G. & Katarzyna N)

1- 20.05.1785 j/pp Maciej i Franciszka z d. Raczko Golginowie wydali prawo wieczystej sprzedaży połowy f. Golginiszki j/pp Andrzejowi i Franciszce z d. Jursza Golginom /НИАБ, ф. 1732-1-63, с. 39/.
- В апреле 1786 Юзеф и Анна из Крепштулей Юрши подают в ОГС манифест против «неблагодарного» зятя Анджея Гольгина, его помощника Антония Горбачевского и других лиц. По их утверждению Анджей Гольгин, взяв в жены их дочь – Францишку Юршовну, кроме суммы выделенной на посаг получил разную движимость, одежду и другое имущество для жизненных нужд на значительную сумму около 1000 польских злотых. В течении двух лет супружеской жизни у дочки с зятем родился сын Бартломей. Дочь, имея только одного наследника, тяжело заболела, от слабости была без памяти и рефлексии. Анджей, взяв в помощники Антония Горбачевского, помимо воли жены подготовил проект тестамента и Францишка, которой было не до чтения, подписала документ, не понимая сути и содержания оного и 13 апреля 1786 г. умерла. Зять не показал тестям проект тестамента и знать о нём не дал, ото всего отогнал и после смерти дочки с помощью приятелей из шляхты гольгинишской забрал себе всё имущество, в том числе и дочкино… /НИАБ, ф. 1732-1-85, с. 103-104/.
- В апреле 1785 Анджей Гольгин подает в ОГС манифест против «неласковых тестёв Юзефа и Анны Юршов». В манифесте утверждается, что Францишка из Юршов, жена Анджея, тяжело заболев, неоднократно посылала к родным, чтобы те «через милость родительскую проведали больную, но не дождавшись, будучи слаба на здоровье, однако находясь в здравом уме, хорошей памяти и доброй рефлексии, 12-го числа в кругу друзей учинила диспозицию в отношении принадлежащего ей имущества. 13 апреля Анна Юршова с азартом, криками и несносными оскорблениями прибыла в дом Анджея Гольгина и, увидя ослабевшее тело дочки Францишки, стала требовать отмены тестаментовой диспозиции, однако Францишка подтвердила свое решение, отмены не сделала и в тот же день умерла. Теща палкой несколько раз изо всей силы ударила Анджея, узнав, что внук спрятан у соседей, повыбивала им камнями окна и угрожала расправой…» /НИАБ, ф. 1732-1-85, с. 106).

/53  Marcianna 1 (ur. 1768, zm. 1813, f. Jurszany, k. Cudzieniszki, mąż – szlachta Domazy Dokurno 2, ur. 1757/1763, ślub 11.02.1790, świadkowie - j/pp Felicjan Dokurno, Józef Jursza, Adam Wojniusz; zm. 4.11.1837 Szłapakowszczyzna, k. Murowana Oszmianka, rodzice męża – Stefan D. & Marianna Rzeczycka)

1 – 13.12.1786 – potwierdzenie przez OGS przekazania od dnia 5.12.1786 w posiadanie praw darowizny drugiej połowy folwarku Jurszyszki – Skirmunciszki przez j/pp małżonków Józefa i Annę z d. Krepsztul Jurszów na rzecz córki Marcianny Jurszówny /НИАБ, ф. 1732-1-59, с. 199/.
- 1799 proces w OZS j/pp Antoniego Maszkowskiego, Józefa i Katarzyny z d. Maszkowskiej Iwaszkiewiczów, Wincenta i Iohanny z d. Maszkowskiej Zawadzkich, Ludwiki Łokucijewskiej i Marianny Jurszynej (możliwe, że chodzi o Jurszównę) przeciwko j/p Adamowi Krepsztulowi, rotmistrzowi oszmiańskiemu. W sprawie wspomniana kwitancja z dnia 17.01.1752 wydana przez j/pp Michała i Ludwikę z d. Krepsztul Łokucijewskich j/pp Bartłomiejowi, Dominikowi, Kazimierzowi i Antoniemu Krepsztulom oraz dokument wydany w dniu 6.02.1758 przez j/pp Andrzeja i Konstancję z d. Krepsztul Maszkowskich tymże braciom Krepsztulom. Skarżący – i wśród nich Marianna Jursza - bronią swoich praw do «schedy» Jurszany – Skirmonciszki /НИАБ, ф. 1776-1-63, л. 3, ф. 1776-1-64, л. 9, 82/.
- 17.06.1804 – OZS aktykował prawo wieczystej sprzedaży gruntów Meczyszki, Migowszczyzna dokonanej przez j/pp Damazego i Mariannę z d. Skirmont-Jursza Dokurnów na rzecz Michała Bieńkuńskiego /(НИАБ, ф. 1846-1-5, с. 793/.
- W 1819 OGS aktywował manifest woźnych powiatu oszmiańskiego dotyczący Felicjana i Marcianny Dokurnów. Zgodnie z manifestem Marianna z d. Jursza Dokurnowa – była faktorka folwarku Jurszany – Szłapakowszczyzna – umarła w roku 1813, pozostawiając nieruchomość synom Fabianowi i Felicjanowi, jednak ich ojciec Damazy Dokurno wraz ze swoją drugą żoną Wiktorią z d. Sciawidow «samodzielnie zawładnął folwarkiem, macochą zepsuł życie dzieciom, urządzał im awantury i wygrażał. Delikatność dzieci nie pozwalała im nadawać rozgłosu zachowaniu rodzonego ojca. Wykorzystując ich cierpliwość Damazy Dokurno 1 września 1819 r. ośmielił się zbić syna, pozostawiwszy u niego krwawe ślady, podarłszy mu ubranie i ubliżywszy jego żonie ...» /НИАБ, ф. 1732-1-103, с. 1/.
2 Jego druga żona Wiktoria Sciawidówna.

/  ? Józefa Skirmont-Jursza (ur. do 1759, Jurszany, k. Cudzieniszki, mąż – szlachta Jakób Stypałkowski, ślub 4.02.1779, k. Cudzieniszki 1, świadkowie - j/pp Jan Miłoszewicz, Jan Bortkiewicz, Józef Zawacki)

1 Ślubny kontrakt podpisany w Wilnie 8.02.1779.

Generacja 5 

74/60  Józef 1a, syn Mateusza (ur. 1766, wsp. 1804, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1 żona – szlachta Justyna Aleksandrowiczówna, ur. 1776, zm. 8.06.1804, Klimańce, k. Cudzieniszki, 2 żona – szlachta Bogumila Janowiczówna, ślub 17.07.1804, Klimańce, k. Cudzieniszki, świadkowie – Domazy Dokurno i Michał Krepsztul)

75/60  Maciej 1b (ur. 16.02.1776, f. Jurszany, k. Cudzieniszki, zm. 19(20).02.1833г., Szwaby, k. Murowana Oszmianka, żona – szlachta Aneta Ciechanowiczówna, ur. 30.12.1797, Ciechany par. Żuprany, ślub 11.05.1819, Jurszany, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – Wincenty Snarski i Józef Merło, zm. od suchot 16.02.1840, Sajluki, k. Taboryszki, rodzice żony – Bartłomiej C. & Anna Snarska)

1a i 1b 5.03.1795 r. Maciej i Józef Jurszowie przedstawili w OGS testament zmarłego Bartłomieja Krepsztula, który zapisał swoją nieruchomość «sam dwór Jurszany ze wszystkimi zabudowaniami, folwarkami, gumnami, gruntami uprawnymi i nieużytkami, rzekami, lasami, przepustami, sadzawkami, karczmą na gościńcu miednickim, z poddanymi wieczystymi i dawnymi w różnym czasie, folwarki Szłapakowszczyzna, Jurszyszki, Skirmonciszki, Chochowszczyzna (w dalszej części mowa o Chodźkowszczyźnie), z zaściankiem w Pogirach, zboże w spichrzach, domowe złoto, srebro – w wieczne użytkowanie małoletniemu (bratankowi) Adamowi Krepsztulowi»; opiekunami wyznaczył j/pp Antoniego Bukata, Józefa Sawicz – Zabłockiego i Seweryna Bieńkuńskiego. Testament podpisał woźny Antoni Danowicz. /НИАБ, ф. 1732-1-59, с. 310/.
- 18.12.1819 postanowieniem wileńskiej Deputacji Szlacheckiej potwierdzono szlachcectwo (dworiaństwo) Macieja Jurszy z synem Maciejem=Janem i Wincentego Jurszy z synami: Wincentym=Rudolfem Ignacym i Michałem /LVIA, f. 391-1-914, s. 54-55/.
- W 1820 i 17.03.1821 r. żona porucznika byłych Wojsk Polskich (porucznikowa) wj/p Justyna Zabłocka wniosła do OGS pozew przeciwko j/p Maciejowi Jurszy i przewodniczącemu ewangelickiej konsystorii gubernii litewskiej emerytowanemu majorowi Wojsk Rosyjskich baronowi Karolowi z Ostenow Siekierze. Sprawa dotyczy pretensji o 30 rubli w srebrze za «oddanego obcego konia». W sprawie wspomniani są zmarły Tadeusz Zabłocki, Ignacy, Ludwika (rodzice), Józef i Piotr (synowie) Merło, ekonom folwarku Łojbiszki (Łoybiszki) Jan Jasiński, majątek Gojcieniszki (Goycieniszki) powiatu lidzkiego. Jako adwokaci powódki występowali NN Gan i Wincenty Żukowski, jako adwokat Macieja Jurszy – Jan Ilcewicz. W 1820 r. i 17.03.1821 r. j/p Maciej Jursza wniósł do OGS zwrotny pozew przeciw j/p Justynie Zabłockiej i jej opiekunom j/pp Janowi Jasińskiemu i kapitanowi Antoniemu Kunerttowi, pracowitym Piotrowi Ostrowskiemu, Janowi Chwedorowiczowi, Janowi Bartoszewiczowi, Gabrielowi Szymańskiemu, Jakubowi Bartoszewiczowi i Janowi Zeziulewiczowi. 18 marca pozew przeciwko j/p Maciejowi Jurszy wniósł j/p Jan Jasiński, jako jego adwokat wystąpił Tomasz Łokucijewski. Sprawa ciągnęła się na przestrzeni lat 1822 – 1823, strony wymieniały się wzajemnymi pozwami przed OGS, w sprawę weszła także córka j/p Karola Siekiery Teofilia Siekier(ow)na, wymienieni są także bazylianie wileńscy /НИАБ, ф. 1732-1-171, с. 74, 75, 77, 90; НИАБ, ф. 1732-1-172, с. 3, 11; фол. 6, 16, 23, 45, 46, 82, 83/.
- Spis szlachty (dworian) oszmiańskiego powiatu wileńskiej gubernii z roku 1838: «№ 1841 – Jan=Ksawery syn Macieja Jurszy 11 lat, jego matka Aneta z Ciechanowiczów 36 lat, brat Jerzy 6 lat, siostry Kazimiera 8 lat i Katarzyna 4 lata. Własnej nieruchomości nie posiadają, nie potwierdzeni przez Heroldię» /ГИАЛ, f. 391-8-86, cz. 3/.

/60  Marianna (ur. 1777, zm. 20.01.1791, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/60   Hieronim (ur. 1779, zm. 6.02.1798, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/60  Wiktoria (ur. 1782, zm. 17.05.1799, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/60  Ignacy (ur. 1786, zm. 2.07.1786, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/60  Antoni (ur. około 1786, zm. 2.01.1791, Jurszany, k. Cudzieniszki)

78/60  Wincenty (ur. około 1786, zm. ok. 1838-1844, żona – Józefata=Franciszka Kołyszkówna, ur. 22.01.1788, Dajnówka, k. Taboryszki, zm. ok. 1838-1844, Jurszany, rodzice żony – Jan K. & Katarzyna Bagińska)

- Spis szlachty (dworian) oszmiańskiego powiatu wileńskiej guberni z roku 1838: «№ 1840 – Wincenty syn Macieja Jurszy 50 lat, synowie Rudolf 25 lat i Michał 16 lat, żona Marcianna z Kołyszków 50 lat i córka Kazimiera 6 lat. Własnej nieruchomości nie posiadają, nie potwierdzeni przez Heroldię» /LVIA, f. 391-8-86, cz. 3/.

/60  Justyna (ur. 1787, zm. 11.7.1790, Jurszany, k. Cudzieniszki)

/  ? Petronella Jursza, córka Mateusza ? (ur. do 1788, zm. ok. 1825, mąż – j/p Józef Komar, ślub 10.05.1806, Jurszany, k. Cudzieniszki, świadkowie – Piotr Kwiatkowski i Stanisław Pietkiewicz)

/60  Marianna (ur. 1792, wsp. 1838, Jurszany, k. Cudzieniszki, 1 mąż – j/p Antoni Offan, ur. 1783, ślub do 1821, zm. ok. 1825, rodzice Antoniego – Michał O. & Anna Walentynowicz, 2 maż – wdowiec Józef Komar, ślub 23.11.1825, z. Skirmunciszki, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – Tomasz Krepsztul i Wawżyniec Raczko)

Generacja 6 

/74  Józefata, córka Józefa (ur. 21.03.1803, Klimańce, k. Cudzieniszki, rodzice chrzestni – Domazy Dokurno i Marianna Mickiewiczowa)

/74  Aniela=Anna (ur. 9(9).07.1805, rodzice chrzestni – j/pp Józef Walentynowicz i Franciszka Merłowa, świadkowie – j/pp Wincenty Jursza i Franciszka Krepsztulanka, zm. 8.09.1805, Klimańce, k. Cudzieniszki)

/74  Michał (ur. 6(13).09.1808, Klimańce, k. Cudzieniszki, rodzice chrzestni – j/pp Maciej Jursza z Taboryszek i Helena Sciawidowa, świadkowie – j/pp Wincenty Janowicz i Anna Offanowa, j/pp Antoni Offan i Marianna Jurszówna, wszyscy z Jurszan)

88/75  Maciej=Jan, syn Macieja (ur. do 1819, Sajluki, Czernica, k. Rudomina)

/75  Jan=Julian (ur. 27(31).05.1819, Jurszany, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Józef Martuszewski i Katarzyna Merłówna, chrzest uzupełnione 28.10.1820, Jurszany, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – j/pp Józef Offan i Marianna Merłówna, wsp. 1833)

89/75  Ksawery (ur. 30(30).07.1823, Szwaby, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Albin Ciechanowicz i Wiktoria Dobrowolska, chrzest uzupełnione 14.08.1832, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – j/pp Franciszek Ciechanowicz i Marianna Komarowa, rekrut 1849, Sajluki, Czernica, k. Rudomina)

90/75  Kazimiera (ur. 23(23).02.1821, Jurszany, k. MurowanaOszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Jan Okołłow i Marianna Offanowa, Sajluki, Czernica k. Rudomina, mąż - szlachta Ignacy=Bartłomiej Misiura, ur. okolo 1806, Podwarance par. Szumsk, ślub 19.11.1853, Szumsk, świadkowie – Michał Misiura, Jan Misiura, Antoni Jursza, Maciej Jarmakowicz, Andrzej Urbanowicz, zm. 9.05.1876, rodzice męża – Jan M. i Marianna Gedrojć)

/75  Katarzyna (ur. 17(20).12.1825, Szwaby, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Albin Ciechanowicz i Marianna Offanowa, wsp.1844, Sajluki-Czernica k. Rudomina)

91/75  Jerzy (ur. 20(24).04.1828, Szwaby, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Wincenty Chrapowicki i Marianna Komarowa, wsp.1875, żona – Marianna Juszkiewicz, wsp. 1855-1875, z. Borówka, k. Turgiele)

93/75  Józef=Kajetan (ur. 11(14).08.1832, Szwaby, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – j/pp Wincenty Jursza i Anna Ciechanowiczówna, świadkowie – Albin Ciechanowicz i Antinina Ciechanowiczowa, wsp. 1840, zm. do 1844, Sajluki, Czernica k. Rudomina)

94/78  Rudolf (Romuald), syn Wincenta (ur. około 1810, Jurszany, Jankańce, Bikiany, k. Soleczniki, zm. 1.12.1882, żona – j/p Józefata Bortkiewiczówna, ur. ok. 1814, ślub 10.06.1834, Dajnówka, k.Taboryszki, świadkowie – j/pp Piotr Bortkiewicz, Ignacy Matowski, Jan Drozdowski, Antoni Kołbas, zm. 13.04.1881, Kasaciszki k.Taboryszki, rodzice żony – Jan B. & Marcianna Perkowska)

96/78  Ignacy (ur. 1814, Jurszany, zm. 12.03.1819, Montwiłłowszczyzna, k. Soleczniki)

97/78  Michał (ur. 1818, wsp. 1858, 1 żona – Anna Roytman, ur. około 1821, ślub 1836, zm. 9.02.1846, Jankańce, k. Murowana Oszmianka, rodzice Anny – Kazimierz R. & N, 2 żona – jednodworka Franciszka Tomkiewiczówna, ur. 1828, Piktusza, ślub 24.05.1853, k. Murowana Oszmianka, świadkowie – j/pp Michał Cybowicz, Ferdynand Bartoszewicz, Sylwester Bohdziewicz, rodzice Franciszki – Ignacy T. & Antonina Kodź, 3 żona – Felicianna Bujkówna, ur. 14(15).02.1826, Bujki, ślub 18.01.1854, k. Graużyszki, świadkowie – j/pp Ignacy Raczko, Sylwester Bohdziewicz, Kazimierz Dorniak; wsp. 1858, rodzice Felicianny – Maciej B. & Wiktoria Rusecka)

98/78  Kazimiera (ur. 1832, zm. ok. 1838-1844)

Generacja 7 

103/91  Anna, córka Jerzego (ur. 1855, zm. 28.08.1858, Borówka, k. Rudomina)

104/91  Wincenty (ur. 9(10).07.1860, z. Borówka, k. Rudomina, rodzice chrzestni – j/pp Franciszek Fiedorowicz i Eleonora Juszkiewiczowa)

105/91  Karolina (ur. 1(6).01.1863, z. Borówka, k. Rudomina, rodzice chrzestni – j/pp Karol Arłukiewicz i Barbara N)

106/91  Anastazia (ur. 21(27).12.1863, Borówka, k. Rudomina, rodzice chrzestni – Adam Trubas i Zofia Juszkiewicz, zm. 30.09.1865)

107/91  Paulina (ur. 21.05(8.06).1869, w. Nowosiady, k.Turgiele, rodzice chrzestni – Jerzy Iwanowski i Klara Wolejszówna)

108/91  Józefata (ur. 27.05(4.06).1872, w. Kupal, k. Turgiele, rodzice chrzestni – Konstanty Piszko i Weronika Łyczkowska)

109/91  Helena-Marianna (ur. 28.06(6.07).1875, w. Nowosiady, k. Turgiele, rodzice chrzestni – Kazimierz Sokołowski i wdowa Helena Byszyńska)

110/94  Jan, syn Rudolfa (ur. 1837, zm. około 1876-1881, żona – Agata Kuczewska, ur. 1837, Nowosiady, ślub 27.05.1862, k. Taboryszki, zm. 22.10.1895, Kurgany, k. Taboryszki, rodzice Agaty – Andrzej K. & Marianna Jacewicz)

111/94  Paulina (ur. 1838/40, zm. 5.12.1900, Bieniany, k. Cudzieniszki, 1 mąż – Wincenty Akincza, ur. 1837, ślub 11.02.1862, rodzice Wincenta – Jan A. & Krystyna Matałus, 2 mąż – Józef Wasilewski, ur. 27(28).08.1838, Bieniany, ślub 2.07.1872, k. Taboryszki, świadkowie – Michał Akincza, Antoni Wasilewski, Wincenty Lachowicz, Michał Jursza, wsp. 1900, rodzice Józefa – Jan W. & Katarzyna Szynkiewicz)

112/94  Katarzyna (ur. 25.10.1839, zm. do 1881)

113/94  Stanisław (ur. 1840, zm. 15.12.1841, Jankańce, k. Murowana Oszmianka)

114/94  Ignacy (ur. 6(13).12.1842, Jankańce, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – Andrzej Bortkiewicz i panna Marianna Sosnowska)

115/94  Michał (ur. 16(17).09.1844, Jankańce, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – Jan Misiura i Zofia Wrublewska, rekrut 1873)

116/94  Wictoria (ur. 13.03(12.04).1847, Golginiszki, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – Michał Jursza i Karolina, żona Bernarda Mirkowskiego, zm. do 1854)

117/94  Justyn (ur. 1849, zm. 20.05.1925, żona – Zofia Łobaczewska, ur. 1854, ślub 4.07.1876, k. Graużyszki, zm. 17.04.1930, rodzice żony – Jan Ł. & Petronella Kołyszko)

118/94  Wincenty (ur. 19(22).01.1850, Golginiszki, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – Michał Jursza i Joanna Bortkiewicz)

/94  Franciszek (zm. 2 lat 18.02.1852, d. Dajnowa, k. Taboryszki)

119/97  Felician, syn Michała (ur. 13.03.1838, zm. ok. 1846-1854, w. Łukszany, k. Soleczniki)

120/97  Stanisław (ur. 15.08.1840, zm. ok. 1846-1854, k. Soleczniki)

121/97  Stefan (ur. 9(14).03.1843, Łukszany, zm. do 1846)

122/97  Ignacy (ur. 23(25).02.1845, Jankańce, k. Murowana Oszmianka, rodzice chrzestni – Wincenty Misiura i Józefa, żona Rudolfa Jurszy, zm. od konwulsii 6.10.1845)

/97  Karolina (ur. 26(29).09.1855, Wiciule, k. Graużyszki, rodzice chrzestni – j/pp Heronim Jackiewicz i Anela, żona Antona Kalinowskiego)

123/97  Antonina (ur. 18(15).06.1858, Widejsze, k. Graużyszki, rodzice chrzestni – Leonard Trzeciak i Petronella Łobaczewska)

Generacja 8 

127/110  Józef, syn Jana (ur. 13(15).03.1863, Macieiszki, k.Taboryszki, rodzice chrzestni – Andrzej Bortkiewicz i Urszula Jarmołkiewiczowa, zm. 5.06.1863, Nowosiady)

128/110  Iohanna (ur. 22(23).08.1864, Macieiszki, k.Taboryszki, rodzice chrzestni – Michał Kuczewski i Paulina, żona Wincenta Akinczy, Małyniszki, wsp. 1895, mąż – Adam Połujański, Kurgany, k. Taboryszki)

129/110  Justyn (ur. 16.04(7.05).1867, Macieiszki, k. Taboryszki, rodzice chrzestni – Michał Kuczewski i Urszula, żona Stefana Jarmołkiewicza, wsp. 1895, Małyniszki)

130/110  Jan (ur. 17(20).07.1869, k. Taboryszki, rodzice chrzestni – Bernard Kuczewski i Urszula, żona Stefana Jarmołkiewicza, zm. od ospy 6.12.1871, f. Olechnowo, k. Taboryszki)

131/110  Wincenty (ur. 1(1).08.1876, z. Sankołaby, k. Taboryszki, rodzice chrzestni – j/p Malirt Osiński i Paulina, żona Józefa Wasilewskiego, zm. do 1895)

132/110  Antoni (ur. 1878, zm. od ospy 12.04.1893, Bojary, k. Taboryszki)

133/110  Franciszka (wsp. 1895)

134/117  Władysław, syn Justyna (ur. 14(26).06.1877, Łapiejki, k. Taboryszki, rodzice chrzestni – Ignacy Łobaczewski i Julia, żona Hipollita Łobaczewskiego, zm. w 1940, Tabory k. Graużyszki, żona – Stanisława Żurawska, ur. 1881, zm. 1965, Drezdenko, rodzice Stanisławy - Wincenty=Bonawentura Ż. & Aleksandra Łokucijewska)

135/117  Franciszek (ur. 1883, zm. około 1955, k. Graużyszki, 1 żona – Stefania Chwedkiewiczówna, ur. 1895, ślub 1.06.1914, Tabory; k. Oszmiana, świadkowie – Aleksandr Sokołowski, Ignacy Zawadzki, Adam Wojniewicz, rodzice Stefanii – Michał C. & Anna Wojniewicz, zm. 1928, 2 żona – Katarzyna Łowcelanka, ur. 20.02.1899, ślub 7.02.1928, k. Graużyszki, świadkowie – Józef Apołonis i Jan Spirida, zm. 23.02.1980, rodzice Katarzyny – Kazimierz Ł. & Katarzyna Bernatus)

136/117  Ludwik (ur. 28.05.1884, zm. 13.03.1962, Oszmiana, 1 żona – Helena Butkiewiczówna, ur. 3(8).03.1892, ślub 1.11.1915, k. Oszmiana, świadkowie – Wiktor Piotrowicz, Józef Łaszczyński, Antoni Kuprel, zm. 28.02(1.03).1924, rodzice Heleny – Jakób B. & Antonina Pietrowicz; 2 żona – Józefata Paszelanka, ur. 17(20).03.1897, ślub 8.92.1925, k. Oszmiana, zm. 9.04.1948, rodzice Józefaty– Adam Paszel & Konstancja Jagełło, 3 żona (гражданская) – Maria Kubielowiczówna, ur. 29.04.1904, zm. 1.06.1991, rodzice Marii – Józef K. & NN)

138/117  Edward (ur. 18.12.1886(18.01.1887), w. Kamionka, k. Turgiele, rodzice chrzestni – Józef Malinowski i panna Marianna Ułanowska, zm. do 1918)

139/117  Stefania (ur. 11(18).06.1889, w. Kamionka, k. Turgiele, rodzice chrzestni – Michał Urbanowicz i Antonina, żona Antona Malinowskiego, 1 mąż – Kazimierz Dziczkaniec, ślub do 1916, 2 mąż – wdowiec Kajetan Lisowski, ur. 1886, par. Soły, ślub 20.02.1928, k. Graużyszki, świadkowie – Władysław Jursza i Antoni Lisowski, rodzice Kajetana – Władysław L. & Maria Lenkowska)

140/117  Albertyna (ur. 28.03.1892, k. Turgiele, zm. około 1959, mąż – Józef Skarżyński, ur. 1894, ślub do 1925, zm. od ran 1944, rodzice męża – Kajetan S. & Antonina Wysocka)

141/117  Sofia (ur. 13.03(9.04).1895, w. Kamionka, k. Turgiele, rodzice chrzestni – Józef Marynowski i panna Apolonia Marynowska, zm. 5.09.1895)

142/117  Stanisława (ur. 17.04(12.05).1896, Kamionka, k. Turgiele, rodzice chrzestni – j/p Józef Ułanowski i panna Julia Hurban, zm. 1937, 1 mąż – Jan=Tomasz Galias, ur. 29.12.1871, zm. 28.07.1921, Powiszni, k. Oszmiany, rodzice Jana – Wincenty G. & Iohanna Butkiewicz, 2 mąż – Józef Tołoczko, ur. 13.03.1896, ślub 1922, Powiszni, k. Oszmiany, zm. 1939, rodzice Józefa – Michał T. & Wictoria Kasperowicz)

/117  Paweł (ur. 1898, zaginął 14.11.1905, Tabory, k. Graużyszki)

/117  Julia (ur. 1901, zm. 8.04.1901, Tabory, k. Graużyszki)

Generacja 9 

/128  Iohanna zostawiła syna – Bronisława Połujańskiego (wsp. 1921)

/129  Los Justyna Jurszy jest nieznany

/134  Władysław Jursza zostawił synów Władysława, Bolesława, Justyna i 2 córki – Helena i Franciszka. Oni już nie żyją. Ponadto Władysław miał jeszcze dzieci: Jana, Kazimierza, Marię i Paulinę, które zmarły w młodości .
Wnuki i prawnuki Władysława mieszkają w Warszawa, Legnica, Drezdenko, Krzyż, Lubsko.

/135  Franciszek Jursza zostawił synów Franciszka , Michała (zginął na wojnie) i 2 córki – Marianna i Helena. Oni już nie żyją. Ponadto Franciszek miał jeszcze synów: Mieczysława, drugiego Mieczysława, Justyna i Jana, którzy zmarli w młodości.
Wnuki i prawnuki Franciszka mieszkają w Mińsk, Grodno, Wilno.

/136  Ludwik Jursza (to mój dziadek) zostawił synów Pawła , Adama i 2 córki – Helenę i Franciszkę. Oni już nie żyją. Ponadto Ludwik miał jeszcze dzieci: Annę, Janinę i Józefa, którzy zmarli w młodości.
Wnuki i prawnuki Ludwika mieszkają w Mińsk, Grodno, Oszmiana, Mołodeczno, w USA i Niemczech.

/139  Stefania Jurszówna (I voto Dziczkanca) zostawiła syna i 2 córki. Oni już nie żyją.

/142  Stanisława Jurszówna zostawiła jedną córkę (z mężem Galasem) i miała 6 dzieci (z mężem Tołoczką). Oni już nie żyją.* * * * * *


Trzeba podkreślić, że innych linii w rodzie Jurszów w latach 1798-1930 na Oszmiańszczyznie nie było.


* * * * * *Solecznicka linia Jurszów
(są podstawy, aby przypuszczać, że ta linia jest spokrewniona z oszmiańską linią rodu Jurszów)Generacja 1

-- 1/х  j/p Józef Jursza (ur. 1728, zm. 1795, оk. Каmionkа ?Montwidów?, żona – Cecylia Zniszczyńska, ur. 1756, zm. 24.01.1820)

Generacja 2

2/1  Helena, córka Józefa (ur. 1778, wsp. 1795)

3/1  Ignacy (ur. 1780г., wsp. 1795)

4/1  Jan (ur. 1782, wsp. w spisie rewizyjnym 1795) /LVIA, f. 515-15-31/

5/1  Wincenty (ur. 1786, 1 żona – Katarzyna Daniełowicz, ur. оkoło 1794, ślub 15.05.1811, Szczepanowicze, k. Graużyszki, świadkowie – Ignacy Szczepanowicz i Andrzej Merzynowski; zm. 12.12.1834, Skubiaty, k. Soleczniki, 2 żona – Anna Arciszkiewicz, ur. 1802, ślub 17.02.1835, k. Soleczniki, świadkowie – Sylwestr Jursza i NN)

6/1  Cecylia (ur. 1787, wsp. 1826, maż – Maciej Liniewski, ślub 8.10.1822, Montwiłowszczyzna, K. Soleczniki, świadkowie – Bartłomiej i Wincenty Jagełło, Sylwestr Jursza, wsp. 1825)

7/1  jednodworzec Sylwester (ur. 1790, wsp. 1854, Montwiłowszczyzna, żona – Justyna Rodziewicz, ur. 1816)

8/1  Piotr (ur. 1796, zm. 6.11.1850, Montwiłowszczyzna, kawaler)

Generacja 3

9/5  jednodworzec Коnstanty, syn Wincentego (ur. 1812, 1 żona – wdowa Anna Milewska, ur.1809/14, ślub 29.09.1840, k. Rudomina; świadkowie – Wincenty Piotrowski i Stanisław Sinkiewicz; zm. 22.01.1864, k. Soleczniki, 2 żona – wdowa Katarzyna Łukaszewiczowa, ur.1819, ślub 10.05.1864, k. Soleczniki, świadkowie – Aleksandr Kułdosz, Marian Łukaszewicz, Paweł Fedorowicz, Fłorian Malinowski; rodzice Katarzyny – Jerzy Woroniecki i Anna Kolęda)

10/5  Dominik (ur. 1821, wsp. 1854, żona – Justynа N, ur. 1828, wsp. 1854)

12/7  Feliks, syn Sylwestrа (ur. 27(30).01.1844, k. Soleczniki, wsp. 1866)

13/7  Jan (ur. 3(7).02.1847, k. Soleczniki, rodzice chrzestni – Franciszek Zniszczyński i Tekla Rodziewicz; zm. 7.11.1850)

14/7  Aleksandr (ur. 2(9).01.1849, Montwiłowszczyzna, k. Soleczniki, wsp. 1854, zm. dо 1927, żona – Tekla N, zm. dо 1927)

15/7  Leokadia (ur. 3(4).01.1853, K. Soleczniki)

Generacja 4

16/9  Sylwester, syn Konstantyna (ur. 1846, żona – jednodworka Marianna Gruszewska, ur.1837, ślub 7.01.1864, k. Soleczniki, świadkowie – urodzeni Aleksandr Kułdosz, Andrzej Kułdosz, j/p Andrzej Malinowski , jednodworzec Józef Wencewicz; rodzice żony – Kazimierz G. & Aniela Adamowicz)

17/9  Franciszek (ur. 6(9).09.1845, w. Żłowkty, k. Turgiele, świadkowie – Tomasz Wojtkiewicz i Cecylia, żona Mateusza Liniewskiego; wsp. 1864, żona – Tekla Drozdowska)

18/9  Wincenty (ur. 1850/52, Songełowszczyzna, k. Soleczniki, wsp. 1896, żona – jednodworka Julia Iwanowska, ur. 1855, ślub 6.07.1875, k. Turgiele, świadkowie – Alfons Drozdowski, Jakób Nornicki (możliwe, Czarniecki ?), Feliks Andruszkiewicz, rodzice żony – Adam I. & Tekla Sawicka)

19/9  Serafima (ur. 1(4).06.1854, Songełowszczyzna, k. Soleczniki)

19/10  Edward, syn Dominika (ur. 1850)

20/14  Bolesław, syn Aleksandra (ur. 1880, zm. 22.02.1944, Oszmiana, żona – Stanisława Komolibio, ur. 1888, zm. 1977, Głotowo; rodzice żony – Józef K. & NN)

Generacja 5

21/16  Jadwiga, córka Sylwestra (ur. 24.10(15.11).1864, k. Soleczniki, rodzice chrzestni – Józef Wencewicz i Antonina Jagełłówna)

/16  Zofia (ur. 19(31).07.1866, Songełowszczyzna, k. Soleczniki, rodzice chrzestni – Feliks Jursza i panna Zofia Gruszewska)

22/16  pracowity Kazimierz (ur. 1883, żona – Antonina Łabuć, ur. 1890, Budźkowszczyzna, k. Murowana Oszmianka, ślub 14.02.1909, Szyrwa, k. Soleczniki, świadkowie – Kazimierz Łabuć i Jan Bujko)

23/17  Stanisław, syn Franciszkа (ur. 1872, żona – Marianna Zienkiewicz, ur. 1876, ślub 16.06.1896, k. Turgiele, świadkowie – Wincenty Jursza, Jan Michałowski, Alfons Zaleski, Aleksandr Iwanowski)

24/17  Wiktoria (ur. 1.02.1874, w. Jusieliszki, k. Turgiele)

/20  Bolesław Jursza miał 3 synów i 5 córekAutor Wasilij Jursza wyraża podziękowanie i wdzięczność za pomoc w sporządzeniu Rodowodu urodzonych Jurszów: Robertowi Jurszy i jego żonie Hannie z d. Koziarskiej (Warszawa), Fabianowi Jurszy i jego żonie Janinie z d. Cop (Legnica), Walerianowi Jurszy i jego żonie Halinie z d. Danilewicz (Wilno), Jarosławowi Kaczyńskiemu i jego żonie Elżbiecie z d. Jursza (Warszawa) oraz Дмитрию Безмену и его жене Жанне Шамли (Grodno).Galeria fotografii dotyczących rodziny Jurszów

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Wywód familii urodzonych Jurszów z 1819 roku przedstawiony w Wilnie
(strona 1).
Wywód familii urodzonych Jurszów z 1819 roku przedstawiony w Wilnie
(strona 2).
Wywód familii urodzonych Jurszów z 1819 roku przedstawiony w Wilnie
(strona 3).
Wywód familii urodzonych Jurszów z 1819 roku przedstawiony w Wilnie
(strona 4).


genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Wpis metrykalny z roku 1820 (chrzest Jana)
dotyczący urodzonych Jurszów z Jurszan
- przykład danych źródłowych
Adam Jursza
- fotografia z przełomu lat 30 i 40 XX wieku;
źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Świadectwo szkolne Adama Jurszy z roku szkolnego 1936/37
- oszmiańska siedmioklasowa szkoła powszechna
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego;
źródło: archiwum rodzinne
Fotografia Pawła Jurszy (starszy syn Ludwika)
i jego zaświadczenie z oszmiańskiej komisji poborowej
z maja 1939 roku; źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Ludwik Jursza z córkami (od lewej Franciszka i Helena)
i synami Heleny (Anatolem i Włodzimierzem)
około roku 1950; źródło: archiwum rodzinne
Wiera Jursza (z domu Grakowicz),
zdjęcie z połowy lat pięćdziesiątych - Oszmiana;
źródło: archiwum rodzinne
genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Kuzyni: Justyn Skarżyński z Holszan i Adam Jursza z Oszmiany
- rok 1952 - w okresie pracy w kopalni w Donbasie;
źródło: archiwum rodzinne
Adam i Wiera Jursza z córką i synem
Oszmiana - rok 1959; źródło: archiwum rodzinne

Szanowni Państwo, 
Strona "Genealogia oszmiańska" jest cały czas rozbudowywana, sukcesywnie dochodzą nowe informacje, które są pozyskiwane ze źródeł archiwalnych, ale także bezpośrednio od rodzin - potomków szlachty oszmiańskiej. Dlatego zapraszamy do współpracy przy tworzeniu kompendium wiedzy o oszmiańskich rodach szlacheckich. 
Jeśli posiadacie Państwo zdjęcia, dokumenty, informacje o rodzinie Skirmont - Jursza albo innej rodzinie szlacheckiej z Ziemi Oszmiańskiej, to bardzo prosimy o podzielenie się tą wiedzą z "Genealogią oszmiańską". Pozwoli to na ewentualne poprawienie i uzupełnienie danych na stronie i przyczyni się do wzbogacenia wiedzy o losach ludzi, ich siedzib i życiu na Oszmiańszczyźnie.