Anton Bryl genealogia kresy oszmiański franciszkany

Францішканскі кляштар з касцёлам Найсвяцейшай Панны ў Старой Ашмяне (на паўднёва-ўсходнім ускрайку Ашмян) паўстаў на мяжы 14 і 15 стагоддзяў. Магчыма, акурат да яго адносіцца згадка касцёла ў Ашмянах у 1398 г. У кожным разе, менавіта пра гэты кляштар ідзе размова ў фундушы 1407 г., якім віленскі ваявода Войцех Манівід, набліжаны баярын Вітаўта, надаў ашмянскім францішканам двух падданых у вёсцы Мірклішкі. Вядомыя і звесткі аб іншых наданнях 15 ст., у тым ліку адзін арыгінальны пергамін. Такім чынам, звесткі аб заснаванні гэтага кляштара ў 1505 г., якія нярэдка сустракаюцца ў даведніках, яўна памылковыя – Аляксандр Ягелончык быў кляштару не заснавальнікам, а толькі чарговым дарыцелем. Калі ў 1517 г. францішканскі ордэн раздзяліўся, Ашмянскі кляштар стаў часткаю літоўскай кантраты францішканаў канвентуальных (OFMConv), якая падпарадкоўвалася ў той час правінцыялу ў Кракаве. Першапачатковы будынак быў, відаць, драўляны цалкам, аднак у далейшым паўстаў драўляны касцёл з мураваным гатычным прэсбітэрыям (пабудова прэсбітэрыя, гледзячы з тэхнікі муроўкі і іншых рысаў, пачалася не пазней за сярэдзіну 16 ст.). У 1585 г. быў скадзены інвентар кляштара; сёння ён захоўваецца ў Кракаве (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). У 1655 г. кляштар і касцёл моцна пацярпелі ад ваеннага пажару. У 1661 г. пачалася адбудова. Касцёл аднавілі ў той жа напаўдраўлянай-напаўмураванай форме, аднак гатычны прэсбітэрый быў моцна зменены на новы густ: контрфорсы счасаныя, а сцены патынкаваныя. Зноў паўстаў і драўляны кляштар. Быў ён досыць невялікі – ў 1785 г. там жыло 6 манахаў. У вайну 1812 г. касцёл зноў быў моцна разбураны, а пазней адбудаваны ўжо цалкам з цэглы. Значныя фрагменты старадаўняга гатычнага муру аказаліся ўключаныя ў новы будынак. У 1845 г. кляштар быў зачынены рускімі ўладамі, а касцёл перароблены пад склад. У далейшым будынак быў пашкоджаны ў войнах 20 ст. і ў цяперашні час напаўзруйнаваны. Захаваныя фрагменты гатычнага будынка робяць руіны францішканскага касцёла ці не найкаштоўнейшым аб'ектам архітэктурнай спадчыны горада.
Грунтуючыся на гэтай інфармацыі найстарэйшыя часткі касцёла францішканаў у Старой Ашмяне трэба датаваць не ХIX ст., як сцвярджае большасць даведнікаў, і нават не XVII, як падазрае больш дасціпны сайт "Глобус Беларусі". Ніжняя частка сценаў (месцамі некалькі метраў у вышыню) ў задняй частцы храма - гэта канец XV - пачатак ХVI ст. Гэта цагляная готыка. Я западозрыў там готыку мінулаю зімою па фотаздымках, яшчэ мацней западозрыў, калі пабачыў сваімі вачыма, і пры ласкавай дапамозе Міколы Волкава данёс гэтыя падазрэнні да праф. А. Кушнярэвіча - самага, напэўна, сур'ёзнага спецыяліста па гэтай тэме ў Беларусі. Праф. Кушнярэвіч зацікавіўся фотаздымкамі, паехаў у Ашмяны, аглядзеў руіны і даў (зыходзячы з плана і характара муроўкі) вышэй названую датыроўку: канец XV - пачатак ХVI. Мой улюбёны ракурс, на якім бачна амаль усё, што трэба:




Klasztor franciszkański wraz z kościołem Najświętszej Marii Panny w Starej Oszmianie (na południowo-wschodnich obrzeżach Oszmiany) pochodzi z przełomu XIV i XV w. Być może do niego odnosi się wzmianka o kościele w Oszmianie z 1398 r. W każdym razie to właśnie o tym klasztorze jest mowa w fundacji z 1407 r., którą to wojewoda wileński Wojciech Moniwid, zaufany bojar księcia Witolda, nadał oszmiańskim franciszkanom dwóch poddanych we wsi Mirkliszki. Znane są informacje o innych XV-wiecznych nadaniach, w tym jeden oryginalny pergamin. Tak więc informacja o założeniu klasztoru w 1505 r., która często powtarza się w przewodnikach, jest wyraźnie błędna – Aleksander Jagiellończyk nie był założycielem klasztoru, ale tylko jego kolejnym darczyńcą. Gdy w 1517 r. zakon franciszkański został podzielony, klasztor oszmiański stał się częścią litewskiej kontraty franciszkanów konwentualnych (OFMConv), podległej w tym czasie prowincjałowi w Krakowie. Pierwotny budynek prawdopodobnie całkowicie był drewniany, jednak później wzniesiono kościół drewniany z murowanym gotyckim prezbiterium (budowa prezbiterium, biorąc pod uwagę technikę murowania i inne cechy, rozpoczęła się nie później niż w połowie XVI w.). W 1585 r. został sporządzony inwentarz klasztoru; obecnie jest on przechowywany w Krakowie (Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie). W 1655 r. w wyniku wojennej pożogi klasztor i kościół uległy zniszczeniu. W 1661 r. rozpoczęła się odbudowa. Kościół został odrestaurowany w tej samej na poły drewnianej, na poły murowanej formie, ale gotyckie prezbiterium zostało mocno zmienione na nową modłę: przypory obciosano, a ściany otynkowano. Znowu wzniesiono drewniany klasztor. Był on niewielki – w 1785 r. mieszkało w nim sześciu mnichów. W czasie wojny napoleońskiej w 1812 r. kościół ponownie został poważnie uszkodzony, a następnie w pełni odbudowany z cegły. Znaczne części starego muru gotyckiego zostały włączone do nowego budynku. W 1845 r. klasztor został zamknięty przez władze rosyjskie, a kościół przeznaczono na magazyn. Później budynek został zniszczony podczas wojen w XX w. i obecnie znajduje się w stanie na wpół zrujnowanym. Zachowane fragmenty gotyckiej budowli sprawiają, że ruiny kościoła franciszkańskiego są najcenniejszym obiektem architektonicznego dziedzictwa miasta.
Na podstawie tych informacji najstarsze fragmenty kościoła franciszkańskiego w Starej Oszmianie, należy datować nie na XIX w., jak pisze większość przewodników turystycznych, i nawet nie na XVII w., jak podejrzewa bardziej dociekliwa strona internetowa "Globus Białorusi". Dolna część ścian (w niektórych miejscach sięgająca kilku metrów wysokości) w tylnej części kościoła pochodzi z końca XV – początku XVI w. Jest to gotyk ceglany. Podejrzewać, że jest to gotyk, zacząłem minionej zimy na podstawie fotografii, a upewniłem się, gdy zobaczyłem to na własne oczy, i przy łaskawej pomocy Mikołaja Wołkowa poinformowałem o swych podejrzeniach prof. Aleksandra Kusznierewicza – największego eksperta w tym temacie w Białorusi. Prof. Kusznierewicz zainteresował się zdjęciami, pojechał do Oszmiany, zbadał ruiny i określił (na podstawie planu i rodzaju muru) wspomniane datowanie na koniec XV – początek XVI w. A oto mój ulubiony punkt widzenia, z którego widać niemal wszystko, co potrzeba:

genealogia kresy oszmiański franciszkany

На здымку ўсхдняя частка храма з характэрнай гранёнай апсідай. Часткова патынкаваная сцяна з больш буйнай цэглы - гатычная; тыповае для перыяду ў гэтай муроўцы ўсё - фармат цэглы, швы, чаргаванне лажок-тычок. Ніжэй сучаснага акна бачныя абрысы даўнейшага, закладзенага новаю цэглаю пры перабудове ў ХІХ ст. Там, дзе была закрыстыя, яна дапамагла ўбярэгчы ладны кавалак старой сцяны: бачныя, у прыватнасці, рэшты павапненай дэкаратыўнай нішы.



Літаратура: Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej / Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, Krakow, 1948.
А. Кушнярэвіч, А. Брыль. Готыка ў Ашмянах, Бел. гіст. час. №10, 2010.

Zdjęcie przedstawia wschodnią część świątyni z charakterystyczną graniastą apsydą. Częściowo otynkowana ściana z większej cegły jest gotycka; typowe dla tego okresu w technice murowania jest wszystko – format cegły, spoiny, układ cegieł w rytmie wozówka-główka. Poniżej współczesnego okna widoczne są kontury dawnego, wypełnionego nowa cegłą przy przebudowie w XIX w. Tam, gdzie była zakrystia, zachował się spory kawałek starej ściany: szczególnie widoczne są fragmenty pomalowanej wapnem dekoracyjnej niszy.


Literatura: Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej / Codex diplomaticus ecclesiae cathedralis necnon Dioeceseos Vilnensis. T. 1, Krakow, 1948.
Aleksander Kusznierewicz, Anton Bryl: Gotyk w Oszmianie. Бел. гіст. час. №10, 2010.

genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański genealogia kresy fotografia oszmiański
Ruiny kościoła franciszkańskiego w Oszmianie - fot. A. Bryl Ruiny kościoła franciszkańskiego w Oszmianie - fot. A. Bryl Ruiny kościoła franciszkańskiego w Oszmianie - fot. A. Bryl